[npm] cannot find module semver – node, npm 강제 재설치, 버전업

/// Ubuntu
// npm, node 삭제
sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* ~/.npm
sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
sudo rm -rf /usr/local/include/node*
sudo apt-get purge nodejs npm
sudo apt autoremove

// node 다운로드
wget https://nodejs.org/dist/v#.#.#/node-v#.#.#-linux-x64.tar.gz

// npm, node 설치
tar -xf node-v#.#.#-linux-x64.tar.xz
sudo mv node-v#.#.#-linux-x64/bin/* /usr/local/bin/
sudo mv node-v#.#.#-linux-x64/lib/node_modules/ /usr/local/lib/

// 버전 확인
node -v
npm -v

// 버전 확인 안되면 재시작
halt --reboot


/// 윈도우
1. https://nodejs.org/en/download/ 에서 윈도우용 msi 다운
2. 설치 (중간에 체크나오는것 체크)
3. cmd 명령프롬프트 창 관리자 권한으로 열기
4. npm install -g npm
5. node -v 와 npm -v 로 버전 확인

sveltekit 설치하려는데 무슨 에러가 그렇게 많이 발생하는지..

이것저것 막 만져보다가 버전이 낮아서 생긴 문제일 수 있다고 하는 글이 있길래 강제로 버전업을 하니 정상 작동하네..

Leave a Comment